Për të zotëruar një patent automjeti, drejtuesi i mjetit duhet ti nënshtrohet një provimi prej 30 pyetjesh. Provimi i kualifikimit ka të bëjë me “normat e sjelljes” të kodit rrugor. Nëse testuesi  nuk mer pikët e panevojshme të kalueshmërisë, ai ka të drejtë që ta rijapë atë.