Bashkitë do të kenë  të drejtën të marrin borxh si në tregun vendas dhe në atë të huaj, vetem pas një koordinimi me ministrine e financave. Sipas udhëzimit të projektligjit të ri ” Në kufirin vjetor të huamarrjes ,miratuar me ligjin vjetor të buxhetit ,një përqindje e caktuar ,i rezervohet njësive të qeverisjes vendore,në perputhje me politiken dhe disiplinen fiskale  te ndjekur nga qeveria”.